Forskningen inom TREESEARCH kommer att utgå från fyra tematiska forskningsområden. Inom områdena kommer en förståelse för mekanismer och samband utvecklas, särskilt sambanden mellan processer, strukturer och egenskaper hos komponenter och material.

Områdena är:

  1. Ved och vedkomponenter – struktur och modifiering
  2. Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem
  3. Materialformning av fasta och flytande materialsystem
  4. Nya material – materialdesign och egenskaper